Klubnyheder

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

1. juni 2022, 10.40

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i Herlev Ishockey Klub.


Den afholdes 20. juni 2022 kl. 17.00 i Vip-rummet i Herlev Skøjtehal.


§ 14 - Vedtægtsændringer Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig frist indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.De to stillet forslag er vedtaget på vores ordinære generalforsamling, og for at være gældende skal de også vedtages på en Ekstraordinær generalforsamlingDagsorden til Ekstraordinære generalforsamlingen:


1 Valg af dirigent.


2. Ændringsforslag til vedtægter.


Forslag 1. Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter. (grundet krav fra vores bank.) 


 Gældende tekst 


 § 7 - Konstitution og tegningsret.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med henvisning til §6. Den fastsætter selv dens forretningsorden og fører referat over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende. Klubben tegnes af bestyrelsen ved Formand/Næstformand. Ved økonomiske dispositioner kræves tillige kassererens underskrift.


Forslag til ny tekst. 


 § 7. Konstitution, Tegningsregler og hæftelse 


 Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med henvisning til §6. Den fastsætter selv dens forretningsorden og fører referat over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.


Stk. 2. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


Stk. 3. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.


Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Forslag 2. Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægter.


Gældende tekst


 § 10 - Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år. Tidspunktet skal vælges således, at den nyvalgte bestyrelse har rimelig mulighed for at deltage i beslutningsprocessen omkring væsentlige dispositioner for den kommende ishockeysæson. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalt blad eller på klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på nævnte generalforsamling for eventuel vedtagelse, skal være Formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen. Stemmeret og taleret har: Alle medlemmer der er fyldt 16 år med gyldigt kontingentbevis. Forældre til aktivt barn under 18 år har stemmeret som stedfortræder for eget barn (max. en stemme pr. barn). Alle passive medlemmer har ligeledes stemmeret på den ordinære generalforsamling. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.


Forslag til ny tekst. 


 § 10 - Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år. Tidspunktet skal vælges således, at den nyvalgte bestyrelse har rimelig mulighed for at deltage i beslutningsprocessen omkring væsentlige dispositioner for den kommende ishockeysæson. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalt blad eller på klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på nævnte generalforsamling for eventuel vedtagelse, skal være Formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter forslagene skal optages på dagsordenen. Stemmeret og taleret har: Alle medlemmer der er fyldt 16 år med gyldigt kontingentbevis. Forældre til aktivt barn under 18 år h ar stemmeret som stedfortræder for eget barn (max. en stemme pr. barn). Alle passive medlemmer har ligeledes stemmeret på den ordinære generalforsamling. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på den ordinære generalforsamling. 


 Gældende tekst 


 § 13 - Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om hvilke emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalt blad eller på klubbens hjemmeside.

Forslag til ny tekst. 


 § 13 - Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om hvilke emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokalt blad eller på klubbens hjemmeside. Der henvises til § 10 vedrørende regler om stemmeberettigede og fuldmagt.